Regulamin


§1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kont dla użytkowników indywidualnych (dalej zwanych "Użytkownikami") w serwisie internetowym Punktak.pl (zwanym dalej "Serwisem" lub "Portalem") i stanowi regulamin w rozumieniu przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.

Serwis internetowy Punktak.pl służy do wymiany informacji, opinii i udostępniania treści dostępnych w sieci Internet. W ramach Serwisu Usługodawca świadczy usługę polegającą na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem przechowywania tych treści.

Serwis Punktak.pl zawiera elementy w postaci Wpisów Użytkowników i systemu Komentarzy, przeznaczonych do wymiany informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących zainteresowań Użytkowników i treści dostępnych w sieci Internet oraz treści udostępnianych przez Użytkowników za pomocą Portalu Punktak.pl (dalej zwanymi "Materiałami").

Wymiana publicznie dostępnych informacji (opinii, spostrzeżeń i komentarzy) między Użytkownikami odbywa się za pomocą publikowanych przez Użytkowników Materiały

Większość treści zamieszczanych w Portalu jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. Z pełnej funkcjonalności Portalu mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane (dalej zwanymi "Użytkownicy Zarejestrowani") w zakresie na jaki pozwala funkcjonalność konta.

§2. DEFINICJE

Portal (zwany również Serwisem) - zbiór stron www zlokalizowanych w danej domenie Usługodawcy, umożliwiający między innymi umieszczanie w tym Portalu Materiałów oraz Postów w celu ich publikacji w Internecie i udostępnienia innym Użytkownikom.

Awatar oraz Zdjęcie w tle - obrazy reprezentujące wizualnie Użytkownika w formie Pliku Hostowanego.

Materiały - wszelkie teksty, informacje, artykuły, opracowania, komentarze, obrazy, grafiki oraz inne treści zamieszczone w formie elektronicznej przez Użytkownika Zarejestrowanego na serwerach Administratora w celu przechowywania i publikacji (w dozwolonym przez prawo i Regulamin zakresie) w Portalu, również w formie Linku, Obiektu Osadzonego lub Pliku Hostowanego.

Komentarz - forma wypowiedzi Użytkownika w Portalu w ramach systemu Wpisów. Dzięki Komentarzom Użytkownik może w sposób tekstowy dzielić się z innymi Użytkownikami swoimi poglądami i opiniami oraz zamieszczać Materiały.

Konto Użytkownika (zwane również Profilem) - wydzielone dla danego Użytkownika Zarejestrowanego w Portalu strony internetowe, na których zbierane i prezentowane są informacje dotyczące tego Użytkownika. Konto Użytkownika zawiera Materiały udostępnione przez Użytkownika. Konto składa się z Opisu Użytkownika, jego Postów i Komentarzy.

Nadużycie - wszelkie działania Użytkownika niezgodne z prawem, niniejszym Regulaminem lub dobrymi obyczajami.

Nieautoryzowany Dostęp - używanie nie swojego Konta, tzn. wykorzystanie nie swoich danych dostępowych lub korzystanie z jakichkolwiek zasobów Portalu, nie posiadając do tego uprawnień.

Obiekt Osadzony - materiał w formie obiektu osadzonego w kodzie stron Portalu przez Użytkownika (w Komentarzu lub Poście). W szczególności obrazy, grafiki, filmy i clipy.

Plik Hostowany - materiał w formie pliku wgranego na serwer Administratora przez Użytkownika i utrzymywany na serwerze Administratora.

Polityka Prywatności - odrębny dokument regulujący szczegółowo kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i zasadami ochrony prywatności stosowanymi wobec Użytkowników Portalu, znajdujący się pod adresem https://punktak.pl/polityka-prywatnosci

Regulamin - niniejszy dokument w aktualnie obowiązującej wersji, znajdujący się pod adresem https://punktak.pl/regulamin stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.

Użytkownik - każda osoba fizyczna lub organizacja, która wykorzystuje Serwis do umieszczania i udostępniania plików lub do zamieszczania Komentarzy i Postów (z Materiałami lub bez) a także tylko wyświetlająca zawartość Portalu - niezależnie od tego, czy działanie to następuje przy wykorzystaniu hasła dostępu, czy bez konieczności jego użycia.

Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez podanie wymaganych w formularzu rejestracyjnym danych za pomocą środków informatycznych dostępnych w Portalu, posiadający swój unikalny login zabezpieczony hasłem. Tylko taki Użytkownik Zarejestrowany może zamieszczać w Portalu Materiały.

Użytkownik Zalogowany - Użytkownik Zarejestrowany, który zalogował się Portalu przy pomocy danych dostępowych do swojego Konta, w szczególności swojego loginu i hasła.

Głosowanie - Ocenianie Materiałów za pomocą przeznaczonych do tego przycisków w ramach systemu głosowania.

Tag - Jednostka organizowania treści (kategoria, etykieta), służąca do oznaczania Materiałów.

§3. REJESTRACJA W PORTALU

W celu rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny podając swój adres e-mail i login (nazwa, pod jaką Użytkownik Zarejestrowany będzie widoczny w Portalu), dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, a następnie uaktywnić swoje Konto za pomocą linku przesłanego przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail.

Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Portalu po podaniu loginu i hasła (staje się Użytkownikiem Zalogowanym).

W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto. Użytkownik Zarejestrowany może uzupełnić informacje w ramach Konta o własne dane wskazane w ustawieniach. Dane te będą dostępne dla osób korzystających z Portalu. Zasady ochrony prywatności Użytkowników określa Polityka Prywatności.

Użytkownik ma wgląd do informacji upublicznionych w ramach Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego.

Użytkownik w trakcie procesu rejestracji lub po zarejestrowaniu się w Portalu, ma możliwość zamieszczenia Awatara i Zdjęcia w tle w ramach swojego Konta. Nie mogą one być sprzeczne z niniejszym Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Awatara i Zdjęcia w tle w przypadku, gdy narusza on niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.

Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu pełnego dostępu do usług oferowanych w ramach Portalu.

§4. KORZYSTANIE Z PORTALU

Każda osoba fizyczna, a także organizacja o charakterze niedochodowym ma prawo do założenia Konta w Serwisie, stając się tym samym jego właścicielem.

W ramach Serwisu Usługodawca świadczy usługę polegającą na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem przechowywania danych (w tym Materiałów) przez Użytkowników.

Każde istniejące w Serwisie Konto powinno być aktywnie wykorzystywane. Przynajmniej raz na trzy miesiące powinno nastąpić zalogowanie Użytkownika Konta. W przeciwnym razie Usługodawca jest uprawniony do usunięcia Konta lub innych działań w celu zwolnienia nazw Kont dla innych Użytkowników.

Użytkownicy Zarejestrowani mogą umieszczać na serwerach Administratora, w celu publikacji w Portalu, Materiały (opatrzone tytułem i krótkim opisem treści) oraz Komentarze. Moderacja może usunąć lub cofnąć do poprawy przez użytkownika treści naruszające regulamin.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Konta. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Serwisu w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian niniejszego regulaminu wysyłając ze swojego Konta na formularz kontaktowy https://punktak.pl/kontakt prośbę o usunięcie danych.

Korzystanie z Serwisu wymaga przeglądarki internetowej oraz włączonej obsługi języka JavaScript, plików cookies.

Użytkownik Zarejestrowany ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie Materiały, Awatary oraz Zdjęcie w tle, które zamieścił w Portalu.

Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność jaką przewiduje prawo i niniejszy Regulamin, związaną z ewentualnym naruszeniem praw autorskich i innych praw związanych z przechowywaniem i rozpowszechnianiem danego pliku.

Użytkownik Zarejestrowany umieszczając jakiekolwiek Materiały oświadcza, że są one wolne od roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługuje mu prawo do umieszczanych treści, włącznie z autorskimi prawami majątkowym oraz prawem do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, jak również że prawa te nie są ograniczone w jakikolwiek sposób na rzecz żadnej osoby trzeciej.

Jeżeli zdaniem Użytkownika Materiał narusza prawo, Regulamin lub dobre obyczaje, Użytkownik ma możliwość zawiadomienia o tym fakcie Administratora za pomocą formularza kontaktowego.

§5. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa,normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:

§5. ZAKAZY

Użytkownikowi zabrania się:

§7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SANKCJE

Naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu mogą, skutkować ostrzeżeniem, blokadą publicznego dostępu do Konta, całkowitą blokadą Konta, usunięciem poszczególnych plików, ograniczeniem możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu lub usunięciem Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim Materiałami.

W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez niniejszy Regulamin, ale zostaną według rozsądnej oceny Usługodawcy (po konsultacji z innymi Użytkownikami) uznane za niepożądane, może on zażądać zaprzestania podejmowania tych działań. Niezastosowanie się Użytkownika niezwłocznie do tego żądania stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu. W sytuacjach wyjątkowych Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania publicznego dostępu do Konta, części plików lub całkowitej blokady dostępu do Konta.

Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się także zachęcanie, ułatwianie lub propagowanie metod łamania i obchodzenia jego postanowień, jak również świadome czerpanie korzyści z takich działań.

§8. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy za:

W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

§9. ZMIANY REGULAMINU

Postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Administratora, ze względu na ważne przyczyny.

Zmiany Regulaminu będą opublikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu.

W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcie Konta. Nieusunięcie konta będzie odczytywane jako wyrażenie zgody na aktualnie obowiązujący regulamin.